Vrednovanje

SJR - SCImago

SJR - SCImago Journal & Country Rank

 

SJR - SCImago Journal & Country Rank  je javno dostupan servis koji sadrži vrednosne pokazatelje o naučnim časopisima (više od 20.000 časopisa) i nacionalne naučne pokazatelje (više od 200 država širom sveta). SJCR uključuje pokazatelje koji se računaju na osnovu podataka sadržanih u Scopus bazi izdavača Elsevier.

Naziv ovog servisa zasnovan je na SCImago Journal Rank (SJR) pokazatelju, razvijenom od strane SCImago istraživačke grupe, na osnovu široko poznatog algoritma Google PageRank.

SJR pokazatelj se koristi za procenu i analizu časopisa iz domena nauke. Omogućeni su poređenje i analiza pojedinačnih časopisa. Časopisi se, u te svrhe, mogu grupisati na osnovu sledećih kriterijuma:

  • tematska oblast (27 glavnih tematskih oblasti na osnovu Scopus klasifikacije),
  • tematska kategorija (313 specifičnih tematskih kategorija na osnovu Scopus klasifikacije),
  • država gde se časopis publikuje, kao i
  • godina za koju se gledaju vrednosni pokazatelji časopisa - servis sadrži podatke od 1999. godine.

Detaljnije

SJR pokazatelj zasnovan je na prenosu prestiža sa jednog časopisa na drugi. Prestiž se prenosi kroz citate i na taj način prestiž jednog časopisa ima uticaj na ostale i povratno. Proračun konačnog prestiža časopisa je iterativan proces u okviru kog časopis u fazi i zavisi od prestiža seta časopisa u fazi i-1. Celokupan proces proračuna pokazatelja SJR ima tri faze. 

 

 

Vrednost SJR pokazatelja časopise svrstava u četiri kategorije: Q1, Q2, Q3 i Q4 (Q1 najprestižniji). 

Detaljnije

Prema važećem Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, "Sl. glasnik RS", br. 24/2016, u određenu kategoriju naučnog časopisa svrstani su časopisi označeni kao Q1, Q2 i Q3 u SJR.

 

Časopisi iz Srbije referisani u SJR - SCImago (Q1-Q3)

 

Naslov 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Acta chirurgica Iugoslavica 0.127  Q3 0.125  Q3 0.156  Q3   0.158  Q3  
Acta Facultatis Medicae Naissensis 0.118  Q3 0.126  Q3 0.190  Q3 0.126  Q3    
Acta Periodica Technologica 0.214  Q3 0.172  Q3 0.200  Q3 0.248  Q2 0.222  Q3  
Acta Veterinaria   0.203  Q3 0.159  Q3 0.228  Q3 0.306  Q2 0.388  Q2
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.589  Q3 0.875  Q2 0.833  Q2 0.803  Q2 0.786  Q2 0.413  Q3
Archives of Biological Sciences 0.201  Q3 0.333  Q2 0.335  Q2 0.283  Q2 0.232  Q3 0.201  Q3
Archives of Gastroenterohepatology         0.254  Q3  
Arhiv za Farmaciju   0.159  Q3   0.149  Q3    
Botanica Serbica           0.275  Q3
Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 0.651  Q2 0.312  Q2 0.286  Q2 0.458  Q2    
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.257   Q3 0.278  Q3 0.232  Q3 0.304  Q3 0.259  Q3 0.249  Q3
Computer Science and Information Systems 0.358  Q2 0.349  Q2 0.409  Q2 0.432  Q2 0.387  Q2 0.307  Q2
Economic Annals 0.205  Q3 0.159  Q3 0.207  Q3 0.200  Q3 0.144  Q3 0.167  Q3
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering           0.161  Q3
FME Transactions   0.175  Q3 0.293  Q3 0.307  Q3 0.308  Q3 0.205  Q3
Genetika 0.150  Q3 0.282  Q2 0.234  Q3   0.142  Q3 0.198  Q3
Geographica Pannonica       0.225  Q3 0.215  Q3 0.251  Q3
Helia 0.231  Q3 0.299  Q3 0.243   Q3 0.260   Q3   0.236   Q3
Hemijska Industrija 0.138  Q3 0.200  Q3 0.246  Q3 0.216  Q3 0.194  Q3 0.212  Q3
International Journal for Quality Research           0.234 Q3
International Journal of Electrochemical Science 0.684  Q2 0.613  Q3 0.530  Q3 0.545 Q3 0.510  Q3 0.426  Q3
International Journal of Industrial Engineering and Management     0.190  Q3 0.207  Q2 0.232  Q2 0.170  Q3
Journal of Applied Engineering Science-Istrazivanja i Projektovanja za Privredu 0.194  Q3 0.192  Q3 0.195  Q3 0.267  Q2 0.302  Q2 0.321  Q2
Journal of Medical Biochemistry 0.224  Q3 0.234  Q3 0.244  Q3 0.264  Q3 0.204  Q3 0.279  Q3
Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 0.311  Q2 0.552  Q1 0.515  Q2 0.534  Q2 0.632  Q1 0.518  Q2
Journal of the Serbian Chemical Society 0.306  Q3 0.310  Q3 0.271  Q3 0.297  Q3 0.268  Q3 0.269  Q3
Kragujevac Journal of Mathematics   0.248  Q3 0.264  Q3 0.335  Q3 0.301  Q3 0.388  Q3
Match 0.812  Q1 0.815  Q1 0.866  Q1 0.995  Q1 1.439  Q1 1.564  Q1
Matematicki Vesnik 0.275  Q3 0.261  Q3 0.271  Q3 0.275  Q3 0.257  Q3 0.407  Q3
Medicinski Casopis   0.134   Q3 0.172  Q3 0.126  Q3    
Medicinski pregled 0.115  Q3   0.130  Q3 0.126  Q3 0.154  Q3 0.142  Q3
Microwave Review         0.176  Q3  
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.312  Q2 0.347  Q2 0.351  Q2 0.346  Q2 0.282  Q3 0.271  Q3
Panoeconomicus 0.229  Q2 0.232  Q2 0.339  Q2 0.398  Q2 0.264  Q2 0.349  Q2
Processing and Application of Ceramics         0.225  Q3 0.221  Q3
Psihologija 0.206  Q3 0.255  Q3 0.207  Q3 0.232  Q3 0.286  Q3 0.235  Q3
Publications de l Institut Mathematique 0.871  Q2 0.463  Q3     0.422  Q3  
Serbian Astronomical Journal           0.223  Q3
Science of Sintering 0.272  Q2 0.264  Q3 0.348  Q2 0.401  Q2 0.365  Q2 0.306  Q2
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 0.127  Q3 0.153  Q3 0.146  Q3      
Serbian Journal of Management         0.182  Q3 0.192  Q3
Sociologija 0.148  Q3 0.159  Q3 0.222  Q3 0.200  Q3 0.149  Q3 0.190  Q3
Spatium   0.188  Q1 0.217  Q1 0.199  Q1 0.195  Q1 0.193  Q1
Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 0.138  Q3 0.145  Q3 0.167  Q3 0.143  Q3 0.177  Q3 0.173  Q3
Stanovnistvo   0.186  Q3 0.265  Q2 0.142  Q3 0.181  Q3 0.188  Q3
Tekstilna Industrija 0.111  Q3          
Thermal Science 0.376  Q2 0.425  Q2 0.479  Q2 0.456  Q2 0.463  Q2 0.365  Q3
Tribology in Industry 0.294  Q2 0.377  Q2 0.398  Q2 0.410  Q2 0.351  Q3 0.463  Q2
Vojnosanitetski Pregled 0.149  Q3 0.162  Q3 0.177  Q3 0.163  Q3 0.171  Q3 0.191  Q3
Yugoslav Journal of Operations Research   0.535  Q2 0.533  Q3 0.336  Q3 0.344  Q3 0.315  Q3
Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja 0.191  Q3          
Zograf     0.101  Q3 0.101  Q3