Kategorizacija časopisa

Kategorizacija domaćih časopisa

Odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi ministar, na predlog matičnih naučnih odbora u okviru ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi sa bodovanjem naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.

Od 2016. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja angažovalo je Matematički institut SANU za izradu bibliometrijskog izveštaja o naučnim časopisima iz Republike Srbije. Izveštaj se može pogledati na sledećoj stranici (neophodno je pristupati sa Akademske mreže).
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa kategorizacijom, mogu obratiti timu Matematičkog instituta putem imejl adrese: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa.
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva  nauke, tehnološkog razvoja i inovacija putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranice Ministarstva)

naučna oblast 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Referisani u Web of Science  lista         lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Fizika  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Hemija  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Matematika                  lista lista lista
Mehanika                  lista lista lista
Matematika, računarske nauke i mehanika  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista       
Računarske nauke                  lista lista lista
Medicina  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Biologija  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Geonauka i astronomija  lista   lista  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Geodezija                  lista lista lista
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije  lista  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Mašinstvo  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista       
Saobraćaj                  lista lista lista
Prostorno planiranje                  lista lista lista
Arhitektura                  lista lista lista
Urbanizam                  lista lista lista
Građevinarstvo                  lista lista lista
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Materijali i hemijske tehnologije  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda)  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Društveno-humanističke nauke  lista                     
Društvene nauke    lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista       
Sociologija i demografija                  lista lista lista
Psihologija, pedagogija, andragogija i specijalno vaspitanje                  lista lista lista
Nauka o sportu                  lista lista lista
Filozofija i teologija                  lista lista lista
Pravo i politikologija                  lista lista lista
Ekonomija i organizacione nauke                   lista lista lista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnosti    lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Književnost i jezik    lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista
Srpski jezik i književnost (inostrani izdavači)    lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista lista