Vrednovanje

Vrednovanje

Ko zna o vrednovanju

Za sve informacije o vrednovanju, a koje niste pronašli na KoBSON stranicama obratite se analitičarima za pojedine naučne oblasti (osnovna istraživanja i tehnološki razvoj) pri ministarstvu nadležnom za naučnoistraživačku delatnost.

Važeći Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Sl. glasnik RS, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017 (Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja, "Službeni glasnik RS", broj 159 od 30. decembra 2020. (Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija).

Kao pomoć istraživačima, Nacionalni savet za visoko obrazovanje RS objavio je Tumačenje SCI liste.

U Aktu o izboru, vrednovanju i finansiranju programa za ciklus istraživanja 2016-2019 postoji detaljno objašnjenje o vrednovanju i načinu bodovanja objavljenih radova.