Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Реферисани часописи

У оквиру редовне активности КоБСОН прати доступност часописа који излазе у Србији у међународним базама података, као и класификацију домаћих часописа на страницама Министарства науке.

Реферисани у Web of Science (WoS)
Реферисани у ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Реферисани у Journal Citation Report-у (JCR)
Реферисани у Scopus-у
Реферисани у Medline-у
Категоризација часописа на веб страници Министарства науке

Пријављивање нових часописа за реферисање

Сваке године Clarivate Analytics (некадашњи Thomson Reuters) процењује око 3.500 нових часописа за реферисање u WoS, а ниво пролазности је до 10%-12%. Та евалуација је бесплатна, и обухвата стриктно дефинисане критеријуме. Након почетног пријављивања, потребно је послати наредне три свеске непосредно након објављивања.

Истовремено, постоје јасно дефинисани критеријуми за избор зборника са конференција који ће се реферисати у бази - Clarivate Analytics Conference Proceedings Selection Process.

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index - у оквиру сервиса Web of Science (WoS) од 2015. године, у бази ESCI се привремено реферишу часописи који још увек нису прошли читав процес евалуације за укључивање у редовне базе (AHCI, SCIe, SSCI). На тај начин се повећава транспарентност процеса одабира часописа.

Радови из ових часописа се не укључују у сервис Наши у WoS. Тек након што часопис прође комплетан процес евалуације и буде прикључен некој од база AHCI, SCIe или SSCI, радови публиковани у њему биће преузети и видљиви у Наши у WoS.

Детаљне информације можете пронаћи овде.

Листа наших часописа реферисаних на ESCI листи (закључно са 13. 07. 2022)

 

Реферисани у Journal Citation Report-у (JCR)

Наслов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Acta Veterinaria - Београд 0.741 Title Suppressions 0.604 0.656 0.693 0.800 1.000
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.787 0.762 0.887  0.967 1.500  1.238 1.414
Archives of Biological Sciences 0.367 0.352 0.648  0.554  0.719  0.956 0.856
Botanica Serbica         0.460 0.468 0.574
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.617 0.664 0.944  0.806 0.720 0.638 0.925
Computer Science and Information Systems 0.623 0.837 0.613  0.620  0.927  1.167 1.170
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering           3.324 4.622
Филомат 0.603 0.695 0.635  0.789  0.848  0.844 0.988
Генетика 0.308 0.351 0.392  0.459  0.403 0.761 0.753
Хемијска индустрија 0.437 0.459 0.591  0.566  0.407  0.627 0.774
Int Journal of Electrochemical Science 1.692 1.469 1.369  1.284  1.573  1.765 1.541
Journal of Medical Biochemistry 0.742 1.148 1.378  2.000  Title Suppr. 3.402 2.157
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.239 0.804 1.400 0.859 1.134  1.382 1.311
Journal of the Serbian Chemical Society 0.970 0.822 0.797 0.828 1.097  1.240 1.100
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.858 3.139 2.580  2.126 1.949  2.497 2.633
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.372 0.620 0.429 0.614 1.057  1.242 0.945
Panoeconomicus 0.412 0.444 0.438  0.594 0.508 0.852 0.984
Processing and Application of Ceramics 0.944 1.070 1.152  0.976  0.968  1.804 1.510
Психологија 0.474 0.333 0.396 0.545  0.333  1.140 1.234
Publications de l Institut Mathematique-Београд Dropped ESCI ESCI  ESCI ESCI  ESCI ESCI
Science of Sintering 0.781 0.736  0.667  0.885 1.172 1.412 1.725
Serbian Astronomical Journal 0.429 0.529 0.840 0.833  0.565  0.333 1.100
Српски архив за целокупно лекарство 0.277 0.253  0.300  0.299  0.142  0.207 0.224
Thermal Science 0.939 1.093 1.433 1.541 1.574 1.625 1.971
Војносанитетски преглед 0.355 0.367  0.405  0.272  0.152 0.168 0.245

 

Више о Journal Citation Report-u и импакт фактору.

Реферисани у Scopus-у

Наслов часописа Период
Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009-
Acta Orthopaedica Iugoslavica  
Acta Periodica Technologica 2010-
Acta Stomatologica Naissi 2009-
Acta Veterinaria 1996-
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-
Applied Engineering Letters 2020-
Archive of Oncology 1997-
Archives of Biological Sciences 2008-
Archives of Gastroenterohepatology  
Архив за фармацију 2009-
Botanica Serbica 2013-
Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 2007-
Bulletin of the Serbian Geographical Society 2020-
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-
Children‘s Pulmonology  
Computer Science and Information Systems 2008-
Decision Making: Applications in Management and Engineering 2018-
DETUROPE: The Central European Journal of Tourism and Regional Development 2017-
Economic Annals 2007-
Економски хоризонти 2020-
ESP Today 2016-
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 2015-
Филомат 2010-
Филозофија и друштво 2018-
FME Transactions 2011-
Gastroenterohepatoloski Arhiv  
Генетика 2010-
Geographica Pannonica 2012-
Глас српске академије наука и уметности одељење медицинискицх наука  
Годишњак Војномедицинске академије = Annual of the Military Medical Academy  
Helia 2007-
Хемијска индустрија 2008-
Интегритет и век конструкција 2015-
International Journal for Quality Research 2014-
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE 2013-
International Journal of Electrochemical Science 2006-
International Journal of Industrial Engineering and Management 2012-
Историја 20. века 2019-
Историјски часопис 2020-
Истраживања 2020-
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade 2020-
Journal of Applied Engineering Science/Istrazivanja i Projektovanja za Privredu 2006-
Journal of Graphic Engineering and Design 2018-
Journal of Medical Biochemistry 2007-
Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-
Journal of Philosophy ARHE 2012-
Journal of Regional Security 2012-
Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA 2019-
Journal of the Serbian Chemical Society 1996-
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012-
Journal of Women‘s Entrepreneurship and Education 2020-
Југословенска медицинска биокемија  
Комуникација и култура online 2018-
Крагујевац Journal of Mathematics 2011-
Metallurgical and Materials Engineering 2019-
Match 1996-
Математички весник 1999-
Meat technology 2021-
Медицински часопис 2010-
Медицински гласник 2006-
Медицински преглед 1964-
Medicus  
Microwave Review 2012-
Нови Сад Journal of Mathematics 2011-
Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-
Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (ORESTA) 2018-
Panoeconomicus 2009-
Плућне болести  
Плућне болести и туберкулоза  
Политика религије 2007-
Примењена психологија 2017-
Proceedings on Engineering Sciences 2019-
Processing and Application of Ceramics 2014-
Психологија 2008-
Publications de l Institut Mathematique 2007-
Публикације електротехничког факултета Универзитета у Београду, серија математика 2007-
Science of Sintering 1974-
Serbian Astronomical Journal 2007-
Serbian Journal of Electrical Engineering 2016-
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008-
Serbian Journal of Management 2014-
Социологија 2007-
Spatium 2011-
Специјална едукација и рехабилитација 2018-
Српски архив за целокупно лекарство 1950-
Становништва 2007-
Старинар 2020-
Teaching of Mathematics 2019-
Текстилна индустрија  
TELFOR Journal 2016-
TEM Journal 2017-
Theoretical and Applied Mechanics 2016-
Thermal Science 2007-
Tribology in Industry 1997-
Ветеринарски гласник 2020-
Војносанитетски преглед 1949-
Yugoslav Journal of Operations Research 2008-
Yugoslav Survey 1997-
Заштита материјала 2021-
Зборник института за педагошка истраживања 2007-
Зборник Матице српске за славистику 2019-
Зборник радова Византолошког института САНУ 2019-
Зборник војномедицинске академије (Yugoslavia)  
Зограф 2012-


Додатак: Претходни периоди

Пријављивање нових часописа за реферисање у Scopus-у

Сваке године за евалуацију се пријави преко 1200 часописа при чему је пролазност око 50%. Процедура селекције часописа за реферисање у Scopus-у подразумева две фазе. Прва фаза је пре-евалуација и траје око недељу дана након чега се уредништву часописа враћа информација о томе шта је потребно кориговати у часопису да би процес био настављен. Након потребних исправки часопис се шаље у другу фазу - евалуацију. Евалуација траје око годину дана, након чега следи информација да ли је часопис прихваћен за реферисање у овој индексној бази.

Детаљне информације о значају, процедури пријављивања и критеријумима селекције за реферисање часописа у Scopus-у можете прочитати на следећој страници Scopus content, у одељку Content Policy and Selection је дата форма за пријаву часописа: Suggestion Form. Додатне информације: Scopus title evalution process and selection criteria.

НОВО у Scopus-у

Scopus сервис омогућио је прелиминарну проверу техничких и административних критеријума како би се часописима повећала шанса за прихватање у Scopus. Још један од разлога увођења преевалуцаије часописа је избегавање ембарго периода за пријављивање. Часопис може у сваком тренутку да одлучи да настави са својом пријавом за реферсиње у Scopus базу, без обзира на исход преевалуације.
Преевалуција такође неће утицати на крајњи исход евалуације одређеног часописа коју спроводи независни Саветодавни одбор - Content Selection Advisory Board (CSAB).

Линк ка форми за пријаву часописа.

Контакт особа за додатне информације:

Katarzyna Gaca-Zając PhD Eng
Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe
ELSEVIER | Research Solutions Sales
email: k.gaca-zajac@elsevier.com

У следећем PDF-у могу се пронаћи одговори на питања у вези са критеријумима и процесом одабира часописа за реферисање у Scopus бази. Питања су постављали уредници домаћих научних часописа у оквиру онлајн радионице одржане у јулу 2020. године (информације о радионици доступне су на страници Предавања).

Реферисани у Medline-у

      Назив часописа
1 Acta chirurgica Iugoslavica
2 Глас. Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука
3 Медицински преглед
4 Српски архив за целокупно лекарство
5 Војносанитетски преглед


Одлуку о индексирању нових часописа у MEDLINE доноси директор Америчке националне медицинске библиотеке, а на основу одлуке специјално оформљене Комисије за процену часописа.
Комисија се састаје три пута годишње и сваки пут процењује око 140 наслова часописа. Евалуација се врши на основу стриктно утврђених критеријума о научном квалитету часописа: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

О избору часописа објављен је и рад на српском језику:
Избор часописа за Index Medicus-Medline, чланак, Љубица Божиновић, Срп Арх Целок Лек 2004, Посебно издање, стр. 50-52 (pdf на српском, 450 Kb).

Детаљне информације о Категоризацији часописа на веб страници Министарства науке налазе се на страници Категоризација часописа.