Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Докторске дисертације

Докторске дисертације се према постојећим прописима у Србији предају на чување библиотеци факултета на којем су одбрањене и, после званичне промоције у ректорату универзитета, достављају универзитетској библиотеци. На тај начин су јавности доступне само те две копије, и то само члановима библиотека током радног времена. Већина тих дисертација користи се ретко, резултати истраживања која су у њима описана и документована и опширне тематске библиографије којима су праћене остају непознати и недоступни већини потенцијално заинтересованих корисника.

Тренд у свету је да се прикупљају електронске верзије докторских дисертација и да се оне чувају у дигиталним репозиторијумима универзитетских библиотека. Аутори одлучују о томе да ли ће, и до ког нивоа, текст тезе бити доступан корисницима са интернета или ће бити доступан само на интерној универзитетској мрежи. За очекивати је да ће се и у Србији увести ова пракса. Доступност дисертација у електронском облику повећаће, као и свуда где је то учињено, коришћење резултата из дисертација, омогућити нашој и светској јавности да се увери у квалитет дисертација иза којих стоје универзитети у Србији.

 Национални Репозиторијум Дисертација у Србији (НаРДуС)

На основу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (PDF верзија) донетог септембра 2014. године формиран је НаРДус као заједнички портал свих докторских дисертација, као и извештаја комисија о њиховој оцени, одбрањеним на Универзитетима у Србији.

Претрага дисертације је могућа по универзитетима и факултетима, кандидатима, менторима, члановима комисија или насловима дисертација. Репозиторијум броји преко 5 000 радова. Сваки рад је опремљен основим метаподацима као што су име докторанда, факултет, датум одбране, ментор, чланови комисије, наслов, језик, сажетак, кључне речи итд. Одбрањене докторске дисертације су у форми пуног текста.

На вебсајту репозиторијума постоји видео упутство за депоновање дисертација.

Увид јавности у докторске дисертације (УвиДок)

На основу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (PDF верзија) донетог септембра 2014. године и битне промене у члану 30 одредбе Завршни рад и дисертација, кроз сарадњу РЦУБ-а и Ректората, формиран је заједнички портал УвиДок за све докторске дисертације које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду. Основни подаци о дисертацији су доступни за преко 1 500 дисертација и ови подаци ће увек бити доступни посредством портала, док се приступ пуном тексту дисертације и извештају комисије онемогућава након истека Законом прописаних 30 дана.

Претрага дисертација је могућа по групацији факултета или по одређеном факултету, аутору или наслову.

На вебсајту репозиторијума постоји видео упутство за депоновање дисертација.

Универзитет у Београду

Дигитални репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Београду

Формиран је дигитални репозиторјум Универзитета у Београду - Phaidra у коме се индексирају и архивирају научни и стручни радови професора и сарадника Универзитета. У оквиру њега формиран је и репозиторијум докторских дисертација "е-тезе".

На веб страници Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" постоји упутство за депоновање докторских дисертација као и електронски захтев за дигитализацију докторске дисертације.

Библиографија доктора наука Универзитета у Београду (до 2006. године). Списак доктора наука Универзитета у Београду је уређен по факултетима, а у оквиру факултета по годинама. Сваки запис садржи податак о имену и презимену кандидата, наслову дисертације и броју страна. Списак није могуће претраживати већ само листати избором појединачног факултета.

Комплетни подаци о промовисаним дисертацијама укључени су у електронски каталог Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић”

Математички факултет

Докторске дисертације и магистарски радови из области математичких наука (математика, компјутери, астрономија, геонаука и механика) доступни су у форми пуног текста на сајту Математичког факултета Универзитета у Београду.
Омогућено је претраживање по разним критеријумима: кључним речима, наслову, апстракту, пуном тексту, аутору, научној области.

Институт техничких наука САНУ

Листе докторских дисертација и магистарских радова из области нових материјала сарадника Института техничких наука САНУ могу се видети на њиховом сајту (поједине тезе су доступне и у форми пуног текста).

Филолошки факултет

Листа кандидата и тема њихових дисертација, као и велики број корисних линкова: Упутство за формирање репозиторијума докторских дисертација, Упутство за обликовање докторске дисертације, Шта докторска дисертација мора да садржи и др.

 

Универзитет у Новом Саду

Докторске дисертације стављене на увид јавности (пред одбрану)

Могуће је прегледати текуће докторске дисертације у форми пуног текста, које су стављене на увид јавности, са информацијом о адреси на коју је могуће послати примедбе.

Одбрањене докторске дисертације и магистарски радови у форми пуног текста

Омогућено је претраживање докторских дисертација по разним критеријумима: кључним речима, наслову, апстракту, проширеном абстракту, аутору, научној области.

Универзитет у Нишу

Одбрањене докторске дисертације са основним подацима о кандидату и дисертацији, заједно са пратећом документацијом (пријава, увид јавности, одбрана и сл.). Дисертације за сада нису представљене у форми пуног текста, али за сваку постоји кратки опис у форми "Образложења".
Извештаје комисија могуће је погледати у форми пуног текста.
Ова страница омогућава претраживање докторских теза по разним критеријумима претраге: по факултету, називу тезе, аутору, ментору или датуму.

Универзитет у Крагујевцу

Приказ докторских дисертација, магистарских теза и специјалистичких радова по факултетима.

Избором факултета добија се испис одбрањених докторских дисертација, са основним библиографским подацима (име и презиме, наслов тезе) и датум одбране. Кликом на презиме и име кандидата могуће је погледати извештај Комисије за оцену израђене докторске дисертације.

Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу (2001-2010)
Доктори наука промовисани на Универзитету у Крагујевцу

Formiran je digitalni repozitorjum Univerziteta u Kragujevcu - PhaidraKg u kome se indeksiraju i arhiviraju naučni i stručni radovi profesora i saradnika univerziteta. U okviru njega formiran je i repozitorijum doktorskih disertacija "e-teze".