Kobson

IP: 34.228.229.51, N/A

Наши у WoS - корекција података

Како променити податке у Web of Science

Сви подаци о радовима који се приказују у Наши у WoS се у потпуности преузимају од издавача базе. Једини податак који се мења је ауторско име и презиме, и то у циљу:

  • уједнаљавања имена, и
  • исправкe броjних типографских грешака.

Најједноставније је да такву врсту исправки упутите кроз линк доступан у зеленој линији на крају сваког рада (Исправка).

Промена осталих података који су погрешно наведени (најчешће класификација односно категоризација радова, или погрешно наведено име/презиме аутора) може се обавити преко сервиса који је WоС развио за ове намене. Сваки запис у WoS-у опремљен је опцијом "Suggest a correction", путем које се може попунити форма за корекцију података. На страници Clarivate Analytics-а су дати и одговори на најчешће недоумице.

Ову исту процедуру је неопходно проћи и за изостављене радове. Пре тога потребно је проверити да ли се тај часопис реферише, као и да ли је свеска у којој је рад објављен већ унета у Wеb of Science. Приликом провере потребно је уочити (и записати) IDS-ISI Document Solution, који се налази на крају сваког чланка. Та ознака је јединствена за појединачни број часописа односно сви радови објављени у једном броју часописа имају исти IDS. Истовремено тај податак је обавезан и у поменутој форми захтева за промену података. Иако је за највећи број обавезних података јасно шта је потребно унети, умесно је погледати пример попуњене форме.

Искуства корисника из Србије у коришћењу ове могућности су позитивна. Промене у WоS-у су видљиве у року од три до четири недеље, а на страницама Наши у WоS непосредно након тога.