Категоризација часописа

Категоризација домаћих часописа

Одлуку о категоризацији часописа који излазе у Србији, доноси Министар, на предлог Матичних научних одбора у оквиру Министарства надлежног за научноистраживачку делатност. За сва питања у вези бодовања научних радова обратите се аналитичарима за појединачне научне дисциплине: за основна истраживања и технолошки развој.


У циљу побољшања квалитета домаћег научног периодичног издаваштва Министарство је донело Акт о уређивању научних часописа.

Категоризација часописа (преузета са веб страница Министарства науке)

научна област 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Реферисани у Web of Science           lista lista      
Физика     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Хемија     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Математика и механика     lista lista lista          
Математика, рачунарске науке и механика           lista lista lista  lista  lista
Медицина     lista lista lista lista lista lista  lista lista
Биологија     lista lista lista lista lista lista lista lista
Геонаука и астрономија     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Електроника и телекомуникације     lista lista lista          
Електроника, телекомуникације и информационе технологије           lista lista lista  lista  lista
Индустријски софтвер и информатика     lista lista lista          
Машинство     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Саобрaћај, урбанизам и грађевинарство     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Енергетске технологије и рударство     lista lista            
Енергетска ефикасност     lista lista            
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност         lista lista lista lista lista lista
Материјали и хемијске технологије     lista lista lista lista lista lista lista lista
Биотехнологија и агроиндустрија (пољопривреда)     lista lista lista lista lista lista lista  lista
Заштита и коришћење вода у Србији     lista lista lista          
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха           lista lista lista lista  lista
Друштвенo-хуманистичке науке           lista lista      
Друштвене науке lista lista lista lista lista     lista  lista  lista
Историја, археологија, етнологија и историја уметности lista lista lista lista lista     lista  lista  lista
Књижевност и језик lista lista lista lista lista     lista   lista  lista
Српски језик и књижевност (инострани издавачи)               lista lista lista